Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

Wyniki wyszukiwania
.

Wyniki wyszukiania wyra?e?:
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE
Biuro Wspó?pracy z Zagranic?
Zamówienia publiczne
Kierownictwo Administracji
Dziekanat Wydzia?u Nauk o ?ywno?ci
Kalendarium powstania Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
Ustawa powo?uj?ca Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie
Statut
Jednostki ogólnouczelniane
Zwi?zki zawodowe
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz
Jednostki mi?dzywydzia?owe
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski

prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski
PROREKTOR ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki
Kanclerz dr in?. Aleksander Socha
Usytuowanie obiektów uniwersyteckich na terenie Kortowa
Obiekty UWM w Olsztynie
Studia podyplomowe
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia dzienne
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia wieczorowe
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia zaoczne
UCHWA?A Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: polityki kadrowej
UCHWA?A Nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: zmiany Uchwa?y Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Wyborczej
UCHWA?A Nr 30 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia Centrum Jako?ci i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych
UCHWA?A Nr 32 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej
UCHWA?A Nr 31 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na przyj?cie darowizny przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmi?skiej
UCHWA?A Nr 34 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia w Olsztynie S?du Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej.
Struktura w?asno?ciowa
Wyniki wyszukiwania
Op?ata rekrutacyjna
Rozdzia? 3
Regulamin organizacyjny Senatu
Rozdzia? 1
Instrukcja obs?ugi
Kody jednostek
Rozdzia? 2
Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron
Rozdzia? 4
Rozdzia? 5
Rozdzia? 6
Rozdzia? 7
Rozdzia? 8
Rozdzia? 9
Rozdzia? 10
Rozdzia? 11
Za??cznik nr 1 do Statutu
Za??cznik nr 2 do Statutu
Za??cznik nr 3 do Statutu
Kody finansowe jednostek organizacyjnych
Akty prawne Nr 4/2003
Akty prawne Nr 1/2005
Akty prawne Nr 2/2005
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t
Wydzia? Biologii
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Wydzia? Humanistyczny
Wydzia? Teologii
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa
Wydzia? Matematyki i Informatyki
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej
Wydzia? Nauk Technicznych
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI
Akty prawne 1/2003
Wydzia? Prawa i Administracji
Wydzia? Teologii
Wydzia? Nauk Ekonomicznych
Akty prawne Nr 1/2002
Zarz?dzenie nr 12
Regulamin organizacyjny Wydzia?u
Regulamin organizacyjny Instytutu
Regulamin organizacyjny Katedry
Regulamin organizacyjny Zak?adu (Kliniki)
Regulamin organizacyjny Studium J?zyków Obcych
Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Regulamin organizacyjny Biblioteki G?ównej
Rejestr zmian w serwisie BIP UWM
Akty prawne Nr 2/2002
Akty prawne Nr 3/2002
Akty prawne Nr 2/2003
Akty prawne Nr 3/2003
Akty prawne Nr 4/2002
Akty prawne Nr 3/2001
Akty prawne Nr 2/2001
Akty prawne Nr 1/2001
Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej
Akty prawne Nr 1/2004
Akty prawne 2/2004
Akty prawne nr 3/2004
Akty prawne nr 4/2004
Akty prawne Nr 4/2001
Akty prawne Nr 3/2005
Akty prawne Nr 4/2005
Jednostki ?rodowiskowe
SENAT AKADEMICKI
KOMISJE SENACKIE
Uchwa?y Senatu 2006 (1-74)
Decyzje Rektora 2006
Zarz?dzenia Rektora 2006 (1-29)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Studium J?zyków Obcych
O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN
nieruchomo?ci
regulaminy
Regulamin Senatu
REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIA?U
REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU WYDZIA?OWEGO
REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAK?ADU (KLINIKI)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM J?ZYKÓW OBCYCH
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI G?ÓWNEJ
Biblioteka G?ówna
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego
Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich
Centrum Studiów Ba?tyckich
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne
Katedra UNESCO
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie
Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego
Regionalne Centrum Informatyczne
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach
Wydawnictwo Uniwersytetu
Akademickie Centrum Mediów i Promocji
Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego
Biuro Rektora
Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada
Audyt Wewn?trzny
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej
Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich
Biuro Wspó?pracy z Zagranic?
Biuro Rzecznika Prasowego
Kwestura
Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych
Dzia? Planowania i Organizacji
Zespó? ds. Zamówie? Publicznych
Dzia? Informatyzacji Administracji
Dzia? Obs?ugi Technicznej
Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia
Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni
Dzia? Zaopatrzenia i Transportu
Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej
Zespó? Administracji Obiektów i Obs?ugi Organizacji Spo?ecznych
Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej
Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami
Zak?ad Poligrafii
Sekcja Inwentaryzacji
Dzia? BHP
Archiwum
O?rodek Kultury Studenckiej
XII Liceum Akademickie
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
Numery telefonów pod którymi mo?na uzyska? informacje o rekrutacji na studia
Internetowa rejestracja kandydatów (IRK)
Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu
Dokumenty
Studia podyplomowe
Studia doktoranckie
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI
Studia na odleg?o??
Regulamin pomocy materialnej
REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH
REGULAMIN STUDIÓW
R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H
Punkty kasowe
Dodatkowa rekrutacja
Studia stacjonarne 2007/2008
Studia niestacjonarne 2007/2008
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 2007/2008
Studia doktoranckie 2007/2008
Uchwa?a 56
Bilans jednostek
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w kapitale w?asnym
Rachunek przep?ywów pieni??nych
G?ówny Urz?d Statystyczny

Uchwa?y Senatu 2006 (75+)
Regulamin pomocy materialnej - dotoranci
Kody finansowe jednostek organizacyjnych
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+)
Kody finansowe kierunków studiów
Kody ewidencji korespondencji jednostek organizacyjnych
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie / Prüfungszentrum Goethe-Institut
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007
Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 pa?dziernika
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2007/2008
Protoko?y z posiedze? Senatu
Protoko?y z posiedze? Senatu 2006
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007
Terminy posiedze? Senatu
Sprawozdania roczne Rektora UWM
organizacja roku akademickiego 2006/2007
Redakcja
Zarz?dzenia rektora 2007
Wydzia? Nauk Technicznych
Decyzje Rektora 2007
Wydzia? Nauk Ekonomicznych
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska
Wydzia? Biologii
Wydzia? Humanistyczny
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa
Dzia? Telekomunikacji
Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej
Pozosta?e komisje
Dzia? Planowania i Organizacji
Uchwa?y 2007
Podstawowe informacje o rekrutacji
Dokumenty
Rzecznik patentowy
Sprzeda? analizatora
Bezp?atne szkolenia dla niepe?nosprawnych
Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM
Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego w UWM
Zwi?zek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej
Fundacja im. M. Oczapowskiego
„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie
Spo?eczna Inspekcja Pracy
Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego
Niepubliczny Akademicki Zak?ad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Klub Sportowy AZS UWM
Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”
Stowarzyszenie Absolwentów
„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Ba?cyny” Spó?ka z o.o.
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Pozorty” Spó?ka z o.o.
Placówki us?ugowo-handlowe
Przysta? Kortowska
O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców
Regulamin studiów doktoranckich
Sprawozdanie finansowe 2006
Uchwa?a 165/2007
Statut Uczelni
Regulamin BIP UWM
Organizacja roku akademickiego 2007/2008
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych
Regulamin funkcjonowanie Muzeum Uniwersyteckiego
Regulamin organizacyjny archiwum
Regulamin Rady Archiwalnej
Pomoc do BIP UWM
Schemat Organizacyjny
Dzia? Telekomunikacji
test
Dzia? Gospodarki Nierychomo?ciami
Wydawnictwo Uniwersytetu
Test
Dzia? Obs?ugi Technicznej
Regulamin udzielania zamówie? publicznych

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa